هیأت ورزشهای همگانی استان البرز دوره های تئوری آمادگی جسمانی را به صورت مجازی برگزاری می کند لذا متقاضیان محترم با دردست داشتن مدارک لازم اقدام به ثبت نام نمایند .
پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ریال در وجه شماره حساب  ۰۱۱۳۵۳۰۱۲۵۰۰۶ بانک ملی هیات ورزشهای همگانی استان البرز و ارایه فیش بانکی به هیات
ارایه اصل شناسنامه
کارت ملی
آخرین مدرک تحصیلی و یا کارت دانشجویی