636587885838080681

وزیر ورزش و جوانان در حکمی افشین ملایی را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش همگانی منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان البرز،  مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حکمی و به استناد اختیارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، افشین ملایی سفیددشتی را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش همگانی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت های” توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای» و ” امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی” نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون در موعد مقرر اقدام نمایید.

 افشین ملایی مدیرکل ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را نیز عهده دار است.